021-36616170

 

 

طراحی و ساخت بانک خازنی به سفارش مشتری با توان های بالا و همچنین اصلاح ضریب قدرت cos a و اتوماتیک سازی